Obchodné podmienky

 

REFIMA s.r.o.

sídlo Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda

IČO: 44 416 920, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vl. č. 20753/R

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

Článok 1

Predávajúci

Prevádzkovateľom webových stránok a predávajúcim je spoločnosť REFIMA s.r.o., sídlo Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda, IČO: 44 416 920, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vl. č. 20753/R, DIČ: 2022689372, IČ DPH: SK2022689372 (ďalej len „Predávajúci“).

 

Článok 2

Kupujúci

Kupujúci je osoba, ktorá si kúpi tovar Predávajúceho prostredníctvom kúpnej zmluvy na diaľku (prostriedkami diaľkovej komunikácie, najmä prostredníctvom webovej stránky Predajcu).

 

Pri objednávke tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár, v ktorom uvedie:

a)    meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, telefón na ktorom je zastihnuteľný a svoju e-mailovú adresu, ak je kupujúci spotrebiteľ, ktorý kupuje tovar na vlastnú spotrebu,

b)    obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, ak je kupujúci podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,

c)    spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar a

d)    spôsob dodania tovaru.

 

Článok 3

Kúpna cena

Kupujúci si vyberie tovar v internetovom katalógu na webovej stránke Predávajúceho. Kúpna cena zodpovedá cene, ktorá je uvedená v internetovom katalógu v čase objednania tovaru a je konečná vrátane DPH. Výška kúpnej ceny je potvrdená v e-maily o Potvrdení objednávky doručenom kupujúcemu.

 

Článok 4

Potvrdenie prijatia objednávky

Po odoslaní objednávkového formulára obdrží kupujúci obratom e-mailom Potvrdenie prijatia objednávky. V prípade doručenia tovaru na kupujúcim určenú adresu a platby dobierkou alebo platobnou kartou, tiež potvrdenie predpokladaného termínu doručenia. Predpokladaný termín doručenia tovaru je informatívny a o presnom termíne doručenia tovaru bude kupujúci včas telefonicky alebo emailom informovaný.

 

Článok 5

Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to na zákazníckej linke +421 907 722 622.

 

Článok 6

Spôsob úhrady kúpnej ceny

Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru je možný:

a)    platobnou kartou,

b)    na dobierku alebo

c)    bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

 

Článok 7

Platba bezhotovostným prevodom na bankový účet

Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre úhradu kúpnej ceny tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, číslo účtu je: 2623146697 / 1100, vedený v Tatra banke, a.s., variabilný symbol – číslo objednávky, bude mu tovar rezervovaný po dobu siedmych (7) dní od potvrdenia objednávky.

 

Taktiež bude s ním dohodnutý prostredníctvom zákazníckej linky termín doručenia tovaru na zvolenú adresu po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Pokiaľ nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho do siedmych (7) dní, t.j. čas rezervácie, bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

 

Článok 8

Doručenie tovaru

Predávajúci poskytuje doručenie tovaru na adresu určenú kupujúcim pre malé zásielky do 30 kg hmotnosti v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. s možnosťou opakovaného doručenia, alebo uloženie a prevzatie v najbližšom sklade dopravcu. Rozmerné a ťažké zásielky (nad 30 kg) sú doručované štandardným doručením, alebo komfortným doručením až na miesto určenia. Cena doručenia tovaru je zverejnená Predávajúcim na webových stránkach.

 

Článok 9

Doprava a doručenie tovaru

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené dopravcom alebo nesprávnymi údajmi poskytnuté kupujúcim. Pri doručení a preberaní tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť obalu, prípadne ochranné lepiace pásky. Akékoľvek zistené vady a poškodenia uvedie do sprievodného listu dopravcu. V prípade, ak bude mať kupujúci pochybnosti o neporušenosti obalu tovaru alebo tovaru, zásielku odmietne prevziať a dôvod uvedie do dokladu o doručení tovaru. Podpisom dokladu o doručení tovaru bez písomných výhrad kupujúci potvrdzuje, že tovar bol doručený v poriadku bez poškodenia a na neskoršie reklamácie tovaru z dôvodu porušenia obalu a mechanického poškodenia tovaru nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná s ohľadom na reklamačné podmienky dopravcu.

 

Článok 10

Osobný odber v prevádzke

Kupujúci sa môže rozhodnúť pre osobný odber v prevádzke Predávajúceho za internetové kúpne ceny. Podmienkou však je, aby bol vybraný tovar na webovej stránke v predajni dostupný. V takomto prípade dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku a Predávajúci rezervuje tovar za kúpnu cenu uvedenú v okamihu potvrdenia objednávky na webových stránkach v predajni na dva (2) dni od potvrdenia objednávky. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar v rezervačnej lehote dvoch (2) dní, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Tovar je možné vyzdvihnúť najskôr dve (2) hodiny od odoslania objednávky. Kupujúci má právo si tovar v predajni prehliadnuť a následne uhradí kúpnu cenu za vybraný tovar.

 

Článok 11

Doklady

Spolu s tovarom kupujúci obdrží faktúru – daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom, dokladom o zaplatení tovaru a nahrádza i záručný list, pokiaľ nie je priložený. V prípade, ak záručný list k tovaru chýba (je uložený v plastovej obálke prilepenej na obale tovaru), je možné si ho vyžiadať na zákazníckej linke +421 907 722 622, avšak nie k všetkým tovarom sa prikladá záručný list. V prípade komfortného doručenia je záručný list potvrdený dopravcom hneď po kontrole a prevzatí tovaru kupujúcim. V ostatných prípadoch je možné ho zaslať na potvrdenie spolu s kópiou daňového dokladu na predajňu.

 

Článok 12

Odstúpenie od zmluvy zákazníkom

V súlade s ustanovením § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení má kupujúci – spotrebiteľ (nie však podnikateľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do siedmich (7) pracovných dní od doručenia a prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný vrátiť nepoškodený tovar v nepoškodenom obale bezodkladne, najneskôr však do sedem (7) dní po odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúcemu.

 

Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že kupujúci doručí Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy, a to e-mailom na info@feltwelt.eu, telefonicky na zákaznícku linku +421 907 722 622, alebo v prevádzke REFIMA. Zakúpený tovar kupujúci doručí na svoje vlastné náklady pokiaľ tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, do prevádzky REFIMA, alebo na adresu, ktorú mu oznámi zákaznícka linka po obdržaní oznámenia o odstúpení. Tovar odoslaný kupujúcim na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale bude na náklady kupujúceho zaslaný naspäť. Vrátený tovar musí byť v neporušenom stave, v akom bol pri prevzatí kupujúcim, a to vrátane kompletnej dokumentácie (záručný list, návody a príslušenstva) a bez známky používania a poškodenia obalu. Pokiaľ bude tovar nepoškodený a kompletný, predávajúci odošle peniaze na účet kupujúceho najneskôr do 15 dní. Pokiaľ by vrátený tovar bol akokoľvek poškodený či opotrebovaný alebo nekompletný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti vrátenej kúpnej cene.

 

Článok 13

Osobitné dojednania k doplnkovému bezplatnému tovaru

Ak Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takéhoto daru. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť.

 

V prípade, ak má dar vady, na ktoré Predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, odstupuje sa aj od darovacej zmluvy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy, ale len kúpnej zmluvy ako celku.

 

Článok 14

Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo odmietnuť náhradné plnenie a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Článok 15

Záručné podmienky

Záručné podmienky spoločnosti REFIMA pre uzatváranie zmlúv na diaľku sa riadia platnou právnou úpravou Slovenskej republiky – Občianskym zákonníkom v platnom znení a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti REFIMA pre uzatváranie zmlúv na diaľku. Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Článok 16

Osobné údaje

S poskytnutými osobnými údajmi kupujúceho bude Predávajúci nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci zbiera osobné údaje kupujúcich za účelom plnenia zmluvy uzavretej s kupujúcim v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4, písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“). Ďalej kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho (vrátane marketingu). Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej ďalšej osobe, okrem sprostredkovateľa, ktorého Predávajúci ako prevádzkovateľ poverí spracovaním osobných údajov. Osobné údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru, odovzdá Predávajúci zmluvnému dopravcovi (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa, telefón, e-mail) s čím kupujúci súhlasí. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej zmluvy. Rovnako kupujúci súhlasí, aby mu Predávajúci zasielal marketingové materiálny na emailovú adresu v zmysle ustanovenia §65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prípadne inak ho kontaktoval za účelom ponúknutia tovarov alebo služieb Predávajúceho. Kupujúci má právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účelu kedykoľvek písomne odvolať, a to na adrese REFIMA s.r.o., Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda.

 

 

Článok 17

Potvrdenie súhlasu s VOP

Kupujúci pri uzavretí objednávky tovaru z internetového obchodu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto všeobecných obchodných podmienok pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku a neakceptuje žiadane všeobecné obchodné podmienky kupujúcich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na stránkach Predávajúceho www.feltwelt.eu.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 21. 9. 2012.

Kategórie

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

Odber noviniek